Штампа

Изборни предмети за 1. разред Гимназије у Обреновцу

on .

По новом плану и програму за Гимназије,

ученици се у 1. години школовања опредељују за 2 од 4 понуђена изборна предмета

(плус Грађанско васпитање или Верска настава).

Минималан број ученика који је потребан да би се формирала група је 15.

Ако нема довољног броја ученика за предмет за који су се изјаснили, ти ученици се пребацују да слушају предмет на коме се пријавио већи број ученика.

 

Гимназија у Обреновцу ученицима 1.године може да понуди следећа 4 изборна предмета :

1) ЈЕЗИК, МЕДИЈИ И КУЛТУРА

2) ПОЈЕДИНAЦ, ГРУПА И ДРУШТВО

3) УМЕТНОСТ И ДИЗАЈН

4) ПРИМЕЊЕНЕ НАУКЕ

 

 

У даљем тексту можете да видите шта је предвиђено планом и програмом да се ради у сваком од наведених предмета.

Напомињемо да ученик бира 2 изборна предмета у 1. години и ти предмети се у следећим годинама школовања могу мењати.

 

1) ЈЕЗИК, МЕДИЈИ И КУЛТУРА

Циљ учења изборног програма Језик, медији и култура је да допринесе унапређивању комуникацијских вештина, развоју медијске културе и усвајању културних образаца који ће ученику омогућити сналажење у савременом свету, изградњу идентитета и  даљи професионални развој.

   

По завршетку програма ученик ће бити у стању да:

 • критички разматра позитиван и негативан утицај медија;
 • процењује значај и утицај  информација и извора информација и повезује их са сопственим искуством ради решавања различитих ситуација;
 • препознаје примере манипулације, дискриминације и говора мржње у медијима и има критички однос према њима;
 • одговорно се односи према креирању сопствених медијских порука;
 • комуницира на  конструктиван начин;
 • исказује спремност да учествује у акцијама чији је циљ унапређивање медијске културе;
 • разликује културне од популарних садржаја и на основу тога доноси вредносне судове.

МОДУЛИ

ТЕМЕ

ЈАВНИ НАСТУП

 

Увод у програм.

Шта јавни наступ чини успешним? Савети за успешан јавни наступ.

Вербална и невербална комуникација у јавним наступима.

Асертивна комуникација.

Израз и стил говорника.

Савремене технике у јавним наступима. Ефекат светлости и звука на убедљивост наступа.

Познати говорници данашњице.

Јавни наступи у медијима.

Моћ утицаја на слушаоце јавног наступа.

Манипулација. Мотивациони говорници.

Конфронтирање, сукоб мишљења, заговарање и преговарање у јавним наступима.

Јавни наступи некад и сад. Познати говорници у прошлости.

Дикција, естетика и култура у јавним наступима.

Трема у јавним наступима и начин њеног превазилажења.

КРЕАТОРИ И ПРИМАОЦИ МЕДИЈСКИХ ПОРУКА

 

Медији као средство информисања, образовања, забаве, ширења културе, манипулације.

Представљање деце и младих у медијима, њихова употреба и злоупотреба.

Медијске поруке. Стереотипи. Дискриминација. Лажне вести. Манипулација.

Сензационализам у медијима. Угрожавање приватности људи ради добијања ексклузивних вести. Култура и некултура у медијима.

Говор мржње у медијима.

Слобода говора – употреба и злоупотреба, законска регулатива.

Креирање медијског садржаја. Одговорност и моралност.

Моћ утицаја  и ограничења различитих медија.

Медији – фактор формирања или праћења укуса јавности?

Будућност медија.

ВРЕДНОСТИ

Шта означава култура: начин облачења људи, обичаје, породични живот, обрасце провођења слободног времена, начине рада и стварања, религијске обреде? Примери друштва/културе: британско, немачко, јапанско, латиноамеричко...

Вредности и вредносни судови (добро – лоше; добро – зло; лепо – ружно; свето – световно; корисно – штетно; пријатно – непријатно; тачно – нетачно; успешно – неуспешно; истинито – лажно; пристојно – непристојно; уметничко – неуметничко.

Комерцијални садржаји у различитим медијима (рекламе, скривене поруке, поруке које су намењене емоцијама, пласирање робе, садржаја, стилова живота, идеја), скривене поруке у свакодневном животу; вредновање порука уз помоћ различитих извора.

Вредности у култури. Кич и шунд, са становишта ученика.

 

2) ПОЈЕДИНAЦ, ГРУПА И ДРУШТВО

Циљ учења изборног програма појединaц, група и друштво је оспoсобљавање ученика за критичко сагледавање места појединца и група у друштву, њихових улога, права, одговорности и међузависности, ради развијања знања, вештина, вредности и ставова неопходних за конструктивно учешће у различитим ситуацијама својственим савременом динамичном друштву.

   

По завршетку програма ученик ће бити у стању да:

 • аргументовано дискутује о друштвеним појавама имајући у виду позицију појединца, групе и друштва;
 • уочава и анализира различите врсте интеракцијских процеса у друштву и међузависност између појединаца, група и друштва;
 • препозна начине утицаја и манипулације појединца, групе и друштва;
 • илуструје на примерима и примени у реалним ситуацијама механизме разградње негативних друштвених стереотипа;
 • исказује просоцијалне ставове, вредности, осетљивост за етичко просуђивање;
 • препознаје специфичности истраживања у друштвеним наукама.

 

 

МОДУЛИ

ТЕМЕ

ОД УЗОРА И ИДОЛА ДО ВОЂА И СЛЕДБЕНИКА

Увод у програм

Узори, идоли и  идолатрија – слично, а различито.

Може ли се одрасти без узора и идола? Чему они служе?

Узори и идоли данашњих младих људи и њихових родитеља – има ли разлике?

Како се постаје идол?

Најпознатија масовна еуфорија 60-тих година 20. века – битлсоманија. Како је до ње дошло?

Шта вођу чини вођом?

Вође, узори и идоли у различитим областима (политика, војска, спорт, уметност, наука, техника...) и њихов утицај.

Да ли има вође без следбеника? Како вође утичу на следбенике?

Шта је конформизам, које су његове последице и како му се одупрети.

Какав је утицај медија на стварање узора, идола, вођа?

Вође у прошлости које су промениле свет (на боље или нагоре).

За кога се данас у свету може рећи да је вођа? Зашто?

 

УСАМЉЕНОСТ, ОДБАЧЕНОСТ, ОТУЂЕНОСТ

Сам у маси. Велики градови и усамљеност. Напуштена села и самоћа старих.

Нове технологије –узрок или решење усамљености младих.

Велики брат и други ријалити програми отуђености – зашто имају велику гледаност?

Осамљеност као избор. Испосници и самоћа.

Познати одбачени појединци у прошлости – зашто их је друштво одбацило?

Инквцизиција – однос према појединцима оптуженим за јерес. Галилео Галилеј – одустајање од уверења ради заштите од одбачености.

Расистичка дискриминација – одбаченост због боје коже.

Одбаченост старих, болесних, сиромашних и другачијих у савременом свету.

Ејџизам – прихваћена дискриминација.

Солидарност међу људима и прихватање различитости као равнотежа одбачености и отуђености.

 

 

3) УМЕТНОСТ И ДИЗАЈН

Циљ учења изборног програма Уметност и дизајн је да ученик кроз истраживање уметности и стваралачки рад развија осетљивост за естетику, креативност, радозналост и мотивацију за стварање и изражавање у различитим медијима, као и да формира навику да се континуирано укључује у уметнички и културни живот заједнице.

   
   

По завршетку програма ученик ће бити у стању да:

 • разматра сличности, разлике и повезаност различитих уметности;
 • реализује идеје уважавјући принципе одабраних уметничких дисциплина;
 • користи релевантне изворе за истраживање остварења и појава у уметности;
 • користи разноврсне податке као подстицај за стваралачки рад;
 • презентује идеје, радове и уметничка остварења у одабраном медију;
 • предлаже садржаје или активности у којима се повезују различите уметности;
 • комуницира учтиво, јасно и аргументовано уз уважавање различитих мишљења, идеја и естетских доживљаја;
 • исказује утисак о естетичким квалитетима уметничких дела;
 • просуђује, критички, утицај уметности на здравље;
 • учествује, према сопственим способностима и интересовањима, у истраживању, смишљању, планирању и реализацији мањег пројекта.

 

МОДУЛИ

 

ТЕМЕ ПО МОДУЛИМА

ИНСПИРАЦИЈА

Уметничка дела као инспирација.

Природа као инспирација.

Модни трендови.

Стилови у уметности.

ОБЈЕДИЊЕНЕ УМЕТНОСТИ

Спектакл.

Мјузикл.

Уметност оглашавања.

Уметнички пројекти у Србији.

 
 

4) ПРИМЕЊЕНЕ НАУКЕ

 

Циљ учења изборногпрограма Примењене науке је да допринесе развоју научне и технолошке компетенције ученика,тј. развоју научног погледа на свет, система вредности испособности потребних за одговорну улогу у друштву и даљи лични и професионални развој.

 

По завршетку програма ученик ће бити у стању да:

 • демонстрира разумевање појмова фундаментална и примењена наука;
 • процењује значај и утицај научних достигнућа на свакодневни живот;
 • демонстрира разумевање значаја примене зелених принципа у оквиру нових научних и технолошких достигнућа;
 • истражује, анализира и критички процењује резултате истраживања;
 • прикупља, анализира и обрађује резултате мерења;
 • осмишљава и предузима истраживање у решавању проблема, одговорно се односећи према свом животу, животу других и животној средини;
 • искаже и образложи позитиван став према стицању научних знања и примени научне методологије.

ИСХОДИ

По завршетку модула ученик ће бити у стању да:

 

МОДУЛИ

 

ТЕМЕ

 • образложи мотив избора програма, учествује у доношењу правила понашања у групи и поштује договорена правила;
 • разликује фундаменталне и примењене науке;
 • тумачи резултате научних истраживања са различитих аспеката;
 • процењује значај зелених принципа у оквиру нових научних и технолошких достигнућаи утицај науке на свакодневни живот;
 • изрази јасне ставове о важности науке и технологије, значају иновација, континуираном, доживотном учењу и важности сопственог утицаја на будућност развоја друштва;
 • посматра/мери и идентификује својства/особине објекта истраживања;

– прикупи, одабере и обради

информације релевантне за истраживање, користећи ИКТ;

 • прикаже резултате истраживања;

 

 

 

 

 

 

 

 

УВОД У

ИСТРАЖИВАЊЕ

Израда модела „зелена кућа“. Соларни панел.

Израда прототипова полупропустљивих мембрана.

Човек и клима.

Фундаменталне и примењене науке, мултидисциплинарни приступ науци.

Образовање као примењена наука.

Наука и технологија у свакодневном животу.

„Зелени принципи” у савременој науци.

Открића која су променила свет. Занимљивиексперименти.

     
 • образложи избор теме/идеје пројекта;
 • дизајнира и реализује пројекат одговорно се односећи према себи, сарадницима и животној средини;
 • представи резултате/производ;
 • критички процени сопствени рад и рад сарадника у групи.

 

 

 

МОЈ ПРОЈЕКАТ

 

Самостална/групна израда пројекта на одабрану тему

 

Штампа

Свечана додела диплома матурантима - Генерација 2020/2021

on .

Дана 11.06.2021.год. у Свечаној сали Гимназије у Обреновцу, још једна генерација матураната испраћена је на свечаности уприличеној њима у част.

 

121 ученик завршио разред

16 вуковаца

71 одличан ђак

 

У складу са епидемиолошком ситуацијом смо организовали доделу диплома и честитали матурантима успешан завршетак школовања и пожелели пуно успеха на предстојећим пријемним испитима.

 

Чекамо матурско вече 07.07.2021. да заједно прославимо успешан упис на жељене факултете!

 • DSC_0693
 • DSC_0694
 • DSC_0695
 • DSC_0696
 • DSC_0697
 • DSC_0698
 • DSC_0699
 • DSC_0700
 • DSC_0701
 • DSC_0702
 • DSC_0703
 • DSC_0704
 • DSC_0705
 • DSC_0706
 • DSC_0707
 • DSC_0708
 • DSC_0709
 • DSC_0710
 • DSC_0711
 • DSC_0712
 • DSC_0713
 • DSC_0714
 • DSC_0715
 • DSC_0716
 • DSC_0717
 • DSC_0718
 • DSC_0719
 • DSC_0720
 • DSC_0721
 • DSC_0722
 • DSC_0723
 • DSC_0724
 • DSC_0725
 • DSC_0726
 • DSC_0727
 • DSC_0728
 • DSC_0729
 • DSC_0730
 • DSC_0731
 • DSC_0732
 • DSC_0733
 • DSC_0734
 • DSC_0735
 • DSC_0736
 • DSC_0737
 • DSC_0738
 • DSC_0739
 • DSC_0740
 • DSC_0741
 • DSC_0742
 • DSC_0743
 • DSC_0744
 • DSC_0745
 • DSC_0746
 • DSC_0747
 • DSC_0748

Штампа

Распоред полагањa испита за ванредне ученике у јунском року

on .

Распоред за полагање испита за ванредне ученике у  јунском року шк.2020/2021. године, и то :

 

Писмени део испита из француског језика одржаће се у уторак, 15.06.2021. године у 08.40 часова.

 

Усмени део испита из француског језика одржаће се у среду, 16.06.2021. године у 11.05 часова.

 

Писмени део испита из српског језика и књижевности одржаће се у четвртак, 17.06.2021. године у 11.00 часова.

 

Усмени део испита из српског језика и књижевности језика одржаће се у петак, 18.06.2021. године у 10.00 часова.

 

Испит из физике одржаће се у понедељак , 21.06.06.2021.године у 15.30  часова.

 

Писмени део испита из математике одржаће се у понедељак, 28.06.2021. године у  08.00 часова.

 

Усмени део испита из математике одржаће се у уторак, 29.06.2021. године у 08.00 часова.