Штампа

Пилотирање државне матуре

on .

 

ПИЛОТИРАЊЕ ДРЖАВНЕ МАТУРЕ

 

Уторак, 05. 04. 2022:      Српски језик и књижевност – Спрат школе – Учионице 1-8

Среда, 06. 04. 2022:         Математика – Спрат школе – Учионице 1-8

Четвртак, 07. 04. 2022:  Општеобразовни наставни предмети – Спрат школе – Учионице 1-8

 

 

Сатница извођења наставе у данима пилотирања државне матуре :

1 7,00 7,30
2 7,35 8,05
3 8,20 8,50
4 8,55 9,25
5 9,30 10,00
6 10,05 10,35
7 10,40 11,10

 

Ученици улазе и седају свако на своје место у 11,35 часова.

Списак ученика ће бити истакнут на свакој учионици.

У свакој клупи седи по један кандидат. Клупе се распоређују тако да је удаљеност између два кандидата у сваком смеру најмање 1,5 m и то тако да дежурни наставници могу да прођу између сваке две клупе. Све столице морају бити окренуте у истом правцу. Ако је клупа са две столице, сви кандидати морају да седе на столици на истој страни клупе.

Писмени испит почиње у 12.00 часова.

 

Дежурни наставници су на свом месту у 11,30 часова

Након уласка ученика, проверавају идентитет ученика.

Због идентификације, кандидат на испиту мора имати лични документ са фотографијом (лична карта, пасош или ђачка књижица са овереном фотографијом), који пре почетка испита треба да положи на ивицу клупе.

На испиту није дозвољено коришћење мобилних телефона и других преносивих уређаја електронске комуникације, бележака, папира, нити других материјала који не спадају у прописан прибор за испит. Кандидати су дужни да на за то предвиђено место одложе своје торбе, искључене мобилне телефоне и друге преносиве уређаје електронске комуникације, пернице, белешке, папире, храну и сл., осим воде/освежавајућег напитка.

На испиту није дозвољено поседовање, односно употреба недозвољеног прибора; окретање, разговарање, односно комуницирање; преписивање или допуштање преписивања; ометање тока испита; напуштање просторије у којој се полаже испит без одобрења дежурног наставника нити поседовање недозвољених материјала. Кандидати ће бити удаљени са испита уколико не поштују прописану процедуру на испиту и упутства дата од стране дежурних наставника.

Aкo кaндидaт зaкaсни нa пoчeтaк испита дo 30 минутa, дoзвoљeнo му je дa приступи пoлaгaњу. Врeмe пoлaгaњa испитa му сe нe прoдужaвa.

Aкo кaндидaт из oпрaвдaних рaзлoгa зaкaсни нa пoчeтaк писменог испита зa вишe oд 30 минутa, забрањено му је да приступи полагању испита.

Кандидат решава тест према упутствима које су дали дежурни наставници и према упутству за рад на насловној страни теста.

Кандидати морају да поштују упутства дежурног наставника, испитне задатке морају да решавају самостално, употребом дозвољеног прибора, не смеју разговарати и на било који начин реметити полагање испита.

Првих 30 минута након почетка писменог испита и последњих 15 минута пре истека времена одређеног за полагање теста, кандидатима није дозвољено да напуштају просторију у којој полажу испит.

Када кандидати заврше са израдом теста, треба да позову дежурног наставника подизањем руке и да након предаје теста напусте просторију тако да не ремете рад других кандидата.