Штампа

Екскурзија - плаћање и изглед уплатнице

on .

У табели је исписана висина рате по годинама и динамика уплата.

Број рате

1.година

2.година

3.година

4.година

Датум уплате

1. рата

1.730,00 дин.

1.590,00 дин.

3.060,00 дин.

5.890,00 дин.

До 03.12.2019. године

2. рата

1.730,00 дин.

1.590,00 дин.

3.060,00 дин.

5.890,00 дин.

До 27.12.2019. године

3. рата

1.730,00 дин.

1.590,00 дин.

3.060,00 дин.

5.890,00 дин.

До 27.01.2020. године

4. рата

1.730,00 дин.

1.590,00 дин.

3.060,00 дин.

5.890,00 дин.

До 27.02.2020. године

5. рата

1.750,00 дин.

1.580,00 дин.

3.030,00 дин.

5.890,00 дин.

До 27.03.2020. године

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пример уплатнице :

 

Уплатнице се чувају, а по потреби се предају одељењским старешинама.

 

 

 

 

Сагласности за малолетне ученике за излазак из земље - оверава се код нотара!

Путовање малолетних лица преко границе

По важећем Закону о путним исправама Републике Србије, за малолетна лица захтев за издавање путне исправе подноси један од родитеља, уз писану сагласност другог родитеља, односно другог законског заступника или старатеља.

Приликом граничне провере малолетних лица, полицијски службеник посебну пажњу обраћа да ли малолетно лице путује само или у пратњи другог лица.

За прелазак државне границе малолетно лице, држављанин Републике Србије до навршене 16. године живота, када путује само или у пратњи другог лица које му није родитељ или законски заступник, мора поседовати оверену сагласност оба родитеља, ако заједнички врше родитељско право, или законског заступника.

Уколико граничним проверама приступи малолетно лице коме је за прелажење државне границе потребна законом прописана сагласност, а исту не поседује, полицијски службеник граничне полиције ће о томе одмах обавестити надлежну полицијску управу ради даљег поступања и предузимања мера из њихове надлежности.

 

 

 

Здравствени лист - оверава се код изабраног лекара најдуже 7 дана од реализације екскурзије

и потребан је за извођење екскурзија дужих од 2 дана!